Program lojalnościowy Alpha Spirit

Program lojalnościowy Alpha Spirit!

Kupując produkty Alpha Spirit/Wiejska Zagroda/Alcott macie możliwość zbierania punktów, które możecie wymienić na super nagrody – naturalne przysmaki, pełnowartościową karmę, smycze automatyczne i obroże oraz KOSZULKI SPORTOWE WATAHA ALPHA SPIRIT!

Jak zbierać?

Kupując produkty Alpha Spirit/Wiejska Zagroda/Alcott w naszym sklepie na kwotę minimum 25 zł otrzymacie jedną naklejkę oraz ulotkę, na której możecie je zbierać.
Wielokrotność kwoty 25zł to odpowiednio większa ilość naklejek. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.

Jak wymieniać?

Po uzbieraniu odpowiedniej ilości naklejek możecie wymienić je na nagrody.
Dostarcz ulotkę promocyjną z odpowiednią sumą punktów oraz paragonami z zakupionych produktówna adres: Alpha Spirit Polska ul. Grabiszyńska 281/412, 53-234 WrocławREGULAMIN Programu Lojalnościowego Alpha Spirit (zwany dalej „Regulaminem”)

1. Nazwa podmiotu organizującego Sprzedaż Premiową.
Organizatorem Sprzedaży premiowej (zwany dalej: Promocja) pod nazwą „Program lojalnościowy” jest Alpha Spirit Polska Paweł Kwiecień Paweł Mazurkiewicz s.c. z siedzibą ul. Inżynierska 82/54, 53-230 Wrocław, NIP 8943049521, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Zasięg geograficzny Promocji.
Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Promocji.
Czas trwania Promocji obejmujący termin przyjmowania zgłoszeń oraz obsługi ewentualnych reklamacji są od dnia: od 10.07.2018 r. do odwołania Promocji.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów w Promocji.
4.1. Sprzedaż produktów, których wymiana uprawnia do wzięcia udziału w Promocji trwa od 10.07.2018 r. do odwołania Promocji.
4.2. Zgłoszenia do Promocji przyjmowane są od dnia 10.07.2018 r. do terminu zakończenia Promocji ogłoszonego przez Organizatora, za pośrednictwem portalu społecznościowego i strony internetowej.

5. Uczestnicy Promocji.
5.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych w Polsce (zwanych dalej: Uczestnicy), z wyjątkiem Pracowników Alpha Spirit Polska Pawła Kwietnia Pawła Mazurkiewicza s.c.
5.2. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Promocji.
5.3 Uczestnikiem promocji może być osoba należąca do Klubu Hodowców Alpha Spirit.

6. Zasady prowadzenia Promocji.
6.1. Warunkiem udziału w Promocji jest:
6.1.1. Dokonanie zakupu dowolnego produktu marki Alpha Spirit, Wiejska Zagroda, Alcott, Granatapet premiowanego punktami Programu Lojalnościowego w sklepie Alpha Spirit (www.sklep.alphaspirit.pl) oraz w stacjonarnych i internetowych sklepach partnerskich objętych promocją.
6.1.2. Zachowanie paragonów z zakupu produktów wymienionych w pukcie 6.1.1. 6.1.3. Za każdorazowy wydatek o wartości minimum 25zł na produkty Alpha Spirit, Wiejska Zagroda, Alcott, Granatapet Klient otrzymuje jeden punkt. Za wielokrotność kwoty 25zł Klientowi przysługuje odpowiednio większa ilość punktów.
6.1.4. Zebranie odpowiedniej liczby punktów, których suma podlega wymianie na określoną przez tą sumę nagrodę, oraz dowodów zakupu produktów wymienionych w punkcie 6.1.1. w formie paragonów.
6.1.5. Zachowanie wskazanego w pkt 4.2., terminu.
6.1.6. Zarejestrowanie kuponu promocyjnego poprzez wysłanie następujących danych na adres konkurs@alphaspirit.pl:
imię i nazwisko,
data wymiany kuponu na nagrodę,
nagroda na jaką wymieniany jest kupon,
nazwa sklepu, w którym kupon wymieniany jest na nagrodę,
miejscowość, w której znajduje się sklep, gdzie kupon wymieniany jest na nagrodę.

7. Nagrody i termin ich wydawania.
7.1. Organizator przewiduje w Promocji nagrody w postaci gadżetów reklamowych oraz produktów marki.
7.2. Dostarczenie ulotki promocyjnej z odpowiednią sumą punktów oraz paragonami z zakupionych produktów do sklepu zoologicznego, biorącego udział w akcji, bądź przesłanie ulotki z odpowiednią liczbą punktów wraz z paragonami na adres:
Alpha Spirit Polska
ul. Grabiszyńska 281/412,
53-234 Wrocław
wraz z danymi do wysyłki nagrody oraz telefonem kontaktowym i informacją na jaką nagrodę Organizator ma wymienić kupon.*
*Jeżeli paragon wydany jest na produkt marki Alcott, na który przysługuje gwarancja, dowodem zakupu będzie kserokopia tego paragonu i przekazanie jej sprzedawcy podczas wymiany kuponu na nagrodę. 6.1.6. Jeżeli sklep biorący udział w akcji nie może wymienić ulotki z odpowiednią liczbą punktów na dany produkt, Organizator może wskazać inny sklep zoologiczny w pobliżu miejsca zamieszkania klienta gdzie takiej wymiany może dokonać.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
8.1. Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Promocji i jej realizacji od dnia 10.07.2018 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu Promocji. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego – data nadania.
8.2. Powyższe postanowienia nie uchybiają ani nie ograniczają uprawnień Uczestników Promocji jakie przysługują im względem sprzedawcy z tytułu umowy kupna sprzedaży.
8.3. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora – Alpha Spirit Polska Paweł Kwiecień Paweł Mazurkiewicz s.c. ul. Grabiszyńska 281/412, 53-234 Wrocław. Reklamacja winna zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację (adres e-mail, imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania reklamacyjnego.
8.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
8.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji odbędą się drogą telefoniczną lub mailową.

9. Postanowienia końcowe.
9.1. W materiałach promocyjnych i informacyjnych dostępnych w miejscach sprzedaży towarów promocyjnych prezentowany jest jedynie wyciąg z niniejszego Regulaminu, określający zasady udziału w Promocji.
9.2. Biorąc udział w Promocji „Program lojalnościowy Alpha Spirit” jej Uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Promocji w szczególności w celu wygenerowania nagród. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku Promocji „Program lojalnościowy” jest Alpha Spirit Polska Paweł Kwiecień Paweł Mazurkiewicz s.c. z siedzibą ul. Inżynierska 82/54, 53-230 Wrocław. Uczestnicy mają prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo żądania ich zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest konieczne dla otrzymania nagród w Promocji.
9.3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w okresie trwania Promocji, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu.
9.4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Promocji bez podania przyczyny.
9.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.